Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Alle tussen Dogs in Balance en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. Cursisten zijn zij (hondeneigenaren) die deze overeenkomst zijn aangegaan met hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.
 4. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij hondenschool.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 6. Dogs in Balance behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De actueel geldende versie van de voorwaarden, is die die te vinden is op www.dogsinbalance.nl.

 Cursus

 1. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de cursus/training.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus, er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 3. Overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Dogs in Balance middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
  Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 4. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
  verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk, deze inhaallessen worden in overleg ingepast.
 8. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 9. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 10. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

Reglement van orde

 1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of activiteit uit het aanbod.
 2. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te stellen.
 3. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is zonder bericht vervalt zijn / haar
  Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Op de cursuslocatie dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer, aangelijnd te zijn.
 5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan tijdens de cursussen verzorgd door de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 6. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is gevaccineerd volgens de geldende wetgeving of de resultaten van een titerbepaling kan overleggen.
 7. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 8. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 9. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 10. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 11. In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 12. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid en kennis om de overeenkomst/opdracht uit te voeren.
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de trainer worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. De hondenschool wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 15. Als er op of rond de trainingslocatie een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om binnen te roken.
 17. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten.
 18. De hondenschool behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

Aansprakelijkheid

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 4. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
 5. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 6. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.
 7. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Copyright

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Geschillen

Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.